物質
J-GLOBAL ID:200907008387212176   日化辞番号:J1.744.965F

(1S,11R)-1-ヒドロキシ-9β-メトキシ-5β-[6-[(1R)-2β-クロロシクロプロパン-1α-イル]-1,3-ヘキサジエン-5-イニル]-7,10β,12α-トリメチル-13β-[[(3aβ)-2-オキソ-3-(tert-ブチルジメチルシリル)-4α,7aβ-ジメチル-7α-メトキシヘキサヒドロ-4H-ピラノ[3,4-d]オキサゾール-6β-イル]オキシ]-4,15-ジオキサビシクロ[9.3.1]ペンタデカン-7-エン-3-オン

(1S,11R)-1-Hydroxy-9β-methoxy-5β-[6-[(1R)-2β-chlorocyclopropane-1α-yl]-1,3-hexadiene-5-ynyl]-7,10β,12α-trimethyl-13β-[[(3aβ)-2-oxo-3-(tert-butyldimethylsilyl)-4α,7aβ-dimethyl-7α-methoxyhexahydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6β-yl]oxy]-4,15-dioxabicyclo[9.3.1]pentadecane-7-ene-3-one
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C41H62ClNO10Si
分子式フリガナ: C41-H62-CL-N-O10-SI
分子量: 792.480
InChI: InChI=1S/C41H62ClNO10Si/c1-24-19-29(18-16-14-13-15-17-28-21-30(28)42)50-33(44)23-41(46)22-32(26(3)34(52-41)25(2)31(20-24)47-9)51-37-36(48-10)40(8)35(27(4)49-37)43(38(45)53-40)54(11,12)39(5,6)7/h13-14,16,18,20,25-32,34-37,46H,19,21-23H2,1-12H3/t25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,32+,34+,35-,36+,37+,40-,41+/m1/s1
InChI key: NKENAVSEKYDERY-JHJDARBASA-N
SMILES: CO[C@H]1[C@H](O[C@H]2C[C@@]3(O)CC(=O)O[C@H](CC(=C[C@@H](OC)[C@@H](C)[C@H](O3)[C@@H]2C)C)C=CC=CC#C[C@H]2C[C@@H]2Cl)O[C@@H](C)[C@H]2N(C(=O)O[C@@]12C)[Si](C)(C)C(C)(C)C
体系名 (3件):
  • (1S,11R)-1-ヒドロキシ-9β-メトキシ-5β-[6-[(1R)-2β-クロロシクロプロパン-1α-イル]-1,3-ヘキサジエン-5-イニル]-7,10β,12α-トリメチル-13β-[[(3aβ)-2-オキソ-3-(tert-ブチルジメチルシリル)-4α,7aβ-ジメチル-7α-メトキシヘキサヒドロ-4H-ピラノ[3,4-d]オキサゾール-6β-イル]オキシ]-4,15-ジオキサビシクロ[9.3.1]ペンタデカン-7-エン-3-オン
  • (3aR,4S,6R,7R,7aR)-3-(tert-ブチルジメチルシリル)-6-{[(1S,5R,9R,10R,11R,12R,13S)-5-{6-[(1R,2S)-2-クロロシクロプロピル]ヘキサ-1,3-ジエン-5-イン-1-イル}-1-ヒドロキシ-9-メトキシ-7,10,12-トリメチル-3-オキソ-4,15-ジオキサビシクロ[9.3.1]ペンタデカ-7-エン-13-イル]オキシ}-7-メトキシ-4,7a-ジメチル-ヘキサヒドロ-2H-ピラノ[3,4-d][1,3]オキサゾール-2-オン
  • (3aR,4S,6R,7R,7aR)-3-(tert-butyldimethylsilyl)-6-{[(1S,5R,9R,10R,11R,12R,13S)-5-{6-[(1R,2S)-2-chlorocyclopropyl]hexa-1,3-dien-5-yn-1-yl}-1-hydroxy-9-methoxy-7,10,12-trimethyl-3-oxo-4,15-dioxabicyclo[9.3.1]pentadec-7-en-13-yl]oxy}-7-methoxy-4,7a-dimethyl-hexahydro-2H-pyrano[3,4-d][1,3]oxazol-2-one
その他の名称 (1件):
  • (1S,11R)-1-Hydroxy-9β-methoxy-5β-[6-[(1R)-2β-chlorocyclopropane-1α-yl]-1,3-hexadiene-5-ynyl]-7,10β,12α-trimethyl-13β-[[(3aβ)-2-oxo-3-(tert-butyldimethylsilyl)-4α,7aβ-dimethyl-7α-methoxyhexahydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6β-yl]oxy]-4,15-dioxabicyclo[9.3.1]pentadecane-7-ene-3-one
シソーラスmap:

前のページに戻る