物質
J-GLOBAL ID:200907024868594809   日化辞番号:J1.369.088J

(5Z,7E)-1α,3β-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-25-(メトキシメトキシ)-26,26,26,27,27,27-ヘキサフルオロ-9,10-セココレスタ-5,7,10(19)-トリエン

(5Z,7E)-1α,3β-Bis(tert-butyldimethylsiloxy)-25-(methoxymethoxy)-26,26,26,27,27,27-hexafluoro-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C41H70F6O4Si2
分子式フリガナ: C41-H70-F6-O4-SI2
分子量: 797.167
InChI: InChI=1S/C41H70F6O4Si2/c1-28(17-15-24-39(40(42,43)44,41(45,46)47)49-27-48-10)33-21-22-34-30(18-16-23-38(33,34)9)19-20-31-25-32(50-52(11,12)36(3,4)5)26-35(29(31)2)51-53(13,14)37(6,7)8/h19-20,28,32-35H,2,15-18,21-27H2,1,3-14H3/b30-19+,31-20-/t28-,32-,33-,34+,35+,38-/m1/s1
InChI key: OHTNVXMUCLYNNN-ZKXSKOKJSA-N
SMILES: COCOC(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2/C(=C/C=C\3/C[C@H](C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)/CCC[C@]12C)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
体系名 (3件):
  • (5Z,7E)-1α,3β-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-25-(メトキシメトキシ)-26,26,26,27,27,27-ヘキサフルオロ-9,10-セココレスタ-5,7,10(19)-トリエン
  • {[(1R,3Z,5S)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-7a-メチル-1-[(2R)-7,7,7-トリフルオロ-6-(メトキシメトキシ)-6-(トリフルオロメチル)ヘプタン-2-イル]-オクタヒドロ-1H-インデン-4-イリデン]エチリデン}-5-[(tert-ブチルジメチルシリル)オキシ]-4-メチリデンシクロヘキシル]オキシ}(tert-ブチル)ジメチルシラン
  • {[(1R,3Z,5S)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-7,7,7-trifluoro-6-(methoxymethoxy)-6-(trifluoromethyl)heptan-2-yl]-octahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene}-5-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]-4-methylidenecyclohexyl]oxy}(tert-butyl)dimethylsilane
その他の名称 (1件):
  • (5Z,7E)-1α,3β-Bis(tert-butyldimethylsiloxy)-25-(methoxymethoxy)-26,26,26,27,27,27-hexafluoro-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene
シソーラスmap:

前のページに戻る