物質
J-GLOBAL ID:200907079661269818   日化辞番号:J1.309.385G

3β-[3-O-メチル-4-O-[4-O-[4-O-[3-O-メチル-4-O-[3-O-メチル-4-O-(4-O-β-D-グルコピラノシル-β-D-グルコピラノシル)-2,6-ジデオキシ-D-ribo-ヘキソピラノシル]-2,6-ジデオキシ-D-ribo-ヘキソピラノシル]-2,6-ジデオキシ-D-arabino-ヘキソピラノシル]-2,6-ジデオキシ-D-arabino-ヘキソピラノシル]-2,6-ジデオキシ-D-ribo-ヘキソピラノシルオキシ]-8β,14β,15β,16α-テトラヒドロキシ-5α-プレグナン-20-オン

3β-[3-O-Methyl-4-O-[4-O-[4-O-[3-O-methyl-4-O-[3-O-methyl-4-O-(4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-2,6-dideoxy-D-ribo-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-D-ribo-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-D-ribo-hexopyranosyloxy]-8β,14β,15β,16α-tetrahydroxy-5α-pregnane-20-one
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C66H110O31
分子式フリガナ: C66-H110-O31
分子量: 1399.575
InChI: InChI=1S/C66H110O31/c1-26(69)47-49(73)60(78)66(80)64(47,8)16-14-41-63(7)15-13-33(18-32(63)12-17-65(41,66)79)89-44-21-36(81-9)56(29(4)86-44)94-43-20-35(71)54(27(2)85-43)92-42-19-34(70)55(28(3)84-42)93-45-22-37(82-10)57(30(5)87-45)95-46-23-38(83-11)58(31(6)88-46)96-62-53(77)51(75)59(40(25-68)91-62)97-61-52(76)50(74)48(72)39(24-67)90-61/h27-62,67-68,70-80H,12-25H2,1-11H3/t27-,28-,29-,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41-,42?,43?,44?,45?,46?,47+,48-,49+,50+,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61+,62+,63+,64-,65+,66-/m1/s1
InChI key: GBWUAWJPVUGQBX-WAJATFDHSA-N
SMILES: CO[C@H]1CC(O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]4(O)[C@@H]3CC[C@]3(C)[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@]43O)C(=O)C)C2)O[C@H](C)[C@H]1OC1C[C@@H](O)[C@H](OC2C[C@@H](O)[C@H](OC3C[C@H](OC)[C@H](OC4C[C@H](OC)[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](C)O4)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1
体系名 (3件):
  • 3β-[3-O-メチル-4-O-[4-O-[4-O-[3-O-メチル-4-O-[3-O-メチル-4-O-(4-O-β-D-グルコピラノシル-β-D-グルコピラノシル)-2,6-ジデオキシ-D-ribo-ヘキソピラノシル]-2,6-ジデオキシ-D-ribo-ヘキソピラノシル]-2,6-ジデオキシ-D-arabino-ヘキソピラノシル]-2,6-ジデオキシ-D-arabino-ヘキソピラノシル]-2,6-ジデオキシ-D-ribo-ヘキソピラノシルオキシ]-8β,14β,15β,16α-テトラヒドロキシ-5α-プレグナン-20-オン
  • 1-[(1R,2S,3R,3aS,3bS,5aS,7S,9aS,9bR,11aR)-7-{[(4S,5R,6R)-5-{[(4R,5S,6R)-5-{[(4R,5S,6R)-5-{[(4S,5R,6R)-5-{[(4S,5R,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-ジヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)-5-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ}オキサン-2-イル]オキシ}-4-メトキシ-6-メチルオキサン-2-イル]オキシ}-4-メトキシ-6-メチルオキサン-2-イル]オキシ}-4-ヒドロキシ-6-メチルオキサン-2-イル]オキシ}-4-ヒドロキシ-6-メチルオキサン-2-イル]オキシ}-4-メトキシ-6-メチルオキサン-2-イル]オキシ}-2,3,3a,3b-テトラヒドロキシ-9a,11a-ジメチル-ヘキサデカヒドロ-1H-シクロペンタ[a]フェナントレン-1-イル]エタン-1-オン
  • 1-[(1R,2S,3R,3aS,3bS,5aS,7S,9aS,9bR,11aR)-7-{[(4S,5R,6R)-5-{[(4R,5S,6R)-5-{[(4R,5S,6R)-5-{[(4S,5R,6R)-5-{[(4S,5R,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-2,3,3a,3b-tetrahydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]ethan-1-one
その他の名称 (1件):
  • 3β-[3-O-Methyl-4-O-[4-O-[4-O-[3-O-methyl-4-O-[3-O-methyl-4-O-(4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-2,6-dideoxy-D-ribo-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-D-ribo-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-D-ribo-hexopyranosyloxy]-8β,14β,15β,16α-tetrahydroxy-5α-pregnane-20-one
シソーラスmap:

前のページに戻る