物質
J-GLOBAL ID:201007031628703136   日化辞番号:J2.856.921A

3β-[6-O-(β-D-グルコピラノシル)-β-D-グルコピラノシルオキシ]-12α,16β-ジヒドロキシ-5α-シクロアルタン-24-オン

3β-[6-O-(β-D-Glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]-12α,16β-dihydroxy-5α-cycloartane-24-one
物質タイプ:
物質タイプ
物質タイプは以下の3種類に大別されています。
構造情報あり:構造が明確な物質
構造不確定等:構造が不明または未定の物質
混合物等:混合物、ラセミ化合物や、相対立体配置をもつ化合物等
構造情報あり
分子式: C42H70O14
分子式フリガナ: C42-H70-O14
分子量: 799.008
InChI: InChI=1S/C42H70O14/c1-19(2)21(44)9-8-20(3)29-22(45)14-39(6)26-11-10-25-38(4,5)28(12-13-41(25)18-42(26,41)15-27(46)40(29,39)7)56-37-35(52)33(50)31(48)24(55-37)17-53-36-34(51)32(49)30(47)23(16-43)54-36/h19-20,22-37,43,45-52H,8-18H2,1-7H3/t20-,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36-,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1
InChI key: PAPPQHPMLOZLCJ-RINLFHFOSA-N
SMILES: CC(C)C(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1[C@@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC[C@@H]4[C@]5(C[C@@]35C[C@H](O)[C@]12C)CC[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C4(C)C
体系名 (3件):
  • 3β-[6-O-(β-D-グルコピラノシル)-β-D-グルコピラノシルオキシ]-12α,16β-ジヒドロキシ-5α-シクロアルタン-24-オン
  • (6R)-6-[(1R,3R,6S,8R,11S,12S,14S,15R,16R,17S)-14,17-ジヒドロキシ-7,7,12,16-テトラメチル-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-({[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ}メチル)オキサン-2-イル]オキシ}ペンタシクロ[9.7.0.01,3.03,8.012,16]オクタデカン-15-イル]-2-メチルヘプタン-3-オン
  • (6R)-6-[(1R,3R,6S,8R,11S,12S,14S,15R,16R,17S)-14,17-dihydroxy-7,7,12,16-tetramethyl-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-15-yl]-2-methylheptan-3-one
その他の名称 (1件):
  • 3β-[6-O-(β-D-Glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]-12α,16β-dihydroxy-5α-cycloartane-24-one
シソーラスmap:

前のページに戻る