Rchr
J-GLOBAL ID:200901007391255868   Update date: Jun. 09, 2020

Konno Satoshi

コンノ サトシ | Konno Satoshi
Affiliation and department:
Research keywords  (4): sarcoidosis ,  interstitial pneumonitis ,  COPD ,  asthma
Papers (120):
  • Yuta Takashima, Eiki Kikuchi, Junko Kikuchi, Motofumi Suzuki, Hajime Kikuchi, Makie Maeda, Tetsuaki Shoji, Megumi Furuta, Ichiro Kinoshita, Hirotoshi Dosaka-Akita, Jun Sakakibara-Konishi, Satoshi Konno. Bromodomain and extraterminal domain inhibition synergizes with WEE1-inhibitor AZD1775 effect by impairing nonhomologous end joining and enhancing DNA damage in nonsmall cell lung cancer. International journal of cancer. 2020. 146. 4. 1114-1124
  • Hajime Asahina, Satoshi Oizumi, Kei Takamura, Toshiyuki Harada, Masao Harada, Hiroshi Yokouchi, Kenya Kanazawa, Yuka Fujita, Tetsuya Kojima, Fumiko Sugaya, Hisashi Tanaka, Ryoichi Honda, Eiki Kikuchi, Tomoo Ikari, Takahiro Ogi, Kaoruko Shimizu, Masaru Suzuki, Satoshi Konno, Hirotoshi Dosaka-Akita, Hiroshi Isobe, Masaharu Nishimura. A prospective phase II study of carboplatin and nab-paclitaxel in patients with advanced non-small cell lung cancer and concomitant interstitial lung disease (HOT1302). Lung cancer (Amsterdam, Netherlands). 2019. 138. 65-71
  • Yu Ait Bamai, Michiel Bastiaensen, Atsuko Araki, Houman Goudarzi, Satoshi Konno, Sachiko Ito, Chihiro Miyashita, Yiming Yao, Adrian Covaci, Reiko Kishi. Multiple exposures to organophosphate flame retardants alter urinary oxidative stress biomarkers among children: The Hokkaido Study. Environment international. 2019. 131. 105003-105003
  • Kentaro Nagaoka, Yu Yamashita, Hirokazu Kimura, Hiroki Kimura, Masaru Suzuki, Tatsuya Fukumoto, Kasumi Hayasaka, Mari Yoshida, Takafumi Hara, Hideki Maki, Tomoyuki Ohkawa, Satoshi Konno. Anti-PcrV titers in non-cystic fibrosis patients with Pseudomonas aeruginosa respiratory tract infection. International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases. 2019. 87. 54-59
  • Ryushi Tazawa, Takahiro Ueda, Mitsuhiro Abe, Koichiro Tatsumi, Ryosuke Eda, Shotaro Kondoh, Konosuke Morimoto, Takeshi Tanaka, Etsuro Yamaguchi, Ayumu Takahashi, Miku Oda, Haruyuki Ishii, Shinyu Izumi, Haruhito Sugiyama, Atsushi Nakagawa, Keisuke Tomii, Masaru Suzuki, Satoshi Konno, Shinya Ohkouchi, Naoki Tode, Tomohiro Handa, Toyohiro Hirai, Yoshikazu Inoue, Toru Arai, Katsuaki Asakawa, Takuro Sakagami, Atsushi Hashimoto, Takahiro Tanaka, Toshinori Takada, Ayako Mikami, Nobutaka Kitamura, Koh Nakata. Inhaled GM-CSF for Pulmonary Alveolar Proteinosis. The New England journal of medicine. 2019. 381. 10. 923-932
more...
Work history (4):
  • 2011/05 - 2016/03 Hokkaido University
  • 2005/04 - 2011/04 Hokkaido University
  • 2005/01 - 2005/03 Hokkaido University
  • 1995/04 - 2002/03 Hokkaido University
Awards (1):
  • 2010 - English session award Association of beta2-adrenoreceptor genotype with bronchodilator responses (BDR) in COPD
Association Membership(s) (7):
THE JAPAN SOCIETY FOR RESPIRATORY ENDOSCOPY ,  THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY ,  JAPANESE SOCIETY FOR TUBERCULOSIS ,  THE JAPANESE ASSOCIATION FOR INFECTIOUS DISEASES ,  JAPANESE SOCIETY OF ALLERGOLOGY ,  THE JAPANESE RESPIRATORY SOCIETY ,  THE JAPANESE SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

Return to Previous Page