Chem
J-GLOBAL ID:200907000548108764   Nikkaji number:J2.733.887I

(16S,22R,25R)-2α-Hydroxy-3β-[4-O-[2-O-(β-D-xylopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]-β-D-galactopyranosyloxy]-16,22-epoxy-22-methoxy-26-(β-D-glucopyranosyloxy)-5α-cholesta-9(11)-ene-12-one

(16S,22R,25R)-2α-ヒドロキシ-3β-[4-O-[2-O-(β-D-キシロピラノシル)-β-D-グルコピラノシル]-β-D-ガラクトピラノシルオキシ]-16,22-エポキシ-22-メトキシ-26-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-5α-コレスタ-9(11)-エン-12-オン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C51H82O25
Molecular formula furigana: C51-H82-O25
Molecular weight: 1095.192
InChI: InChI=1S/C51H82O25/c1-19(17-68-45-41(65)37(61)35(59)29(14-52)71-45)8-9-51(67-5)20(2)33-28(76-51)11-24-22-7-6-21-10-27(25(55)13-49(21,3)23(22)12-32(57)50(24,33)4)70-47-42(66)39(63)43(31(16-54)73-47)74-48-44(38(62)36(60)30(15-53)72-48)75-46-40(64)34(58)26(56)18-69-46/h12,19-22,24-31,33-48,52-56,58-66H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22-,24+,25-,26-,27-,28+,29-,30-,31-,33+,34+,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46+,47-,48+,49+,50-,51-/m1/s1
InChI key: LTHSXTFUMINNAA-OZWOPQOISA-N
SMILES: CO[C@]1(CC[C@@H](C)CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]2C[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]5C[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)C[C@]5(C)C4=CC(=O)[C@]3(C)[C@H]2[C@@H]1C
Systematic name  (3):
  • (16S,22R,25R)-2α-ヒドロキシ-3β-[4-O-[2-O-(β-D-キシロピラノシル)-β-D-グルコピラノシル]-β-D-ガラクトピラノシルオキシ]-16,22-エポキシ-22-メトキシ-26-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-5α-コレスタ-9(11)-エン-12-オン
  • (1S,2S,4S,6R,7S,8R,9S,13S,15R,16R,18S)-16-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-ジヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)-3-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-トリヒドロキシオキサン-2-イル]オキシ}オキサン-2-イル]オキシ}-3,4-ジヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ}-15-ヒドロキシ-6-メトキシ-7,9,13-トリメチル-6-[(3R)-3-メチル-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ}ブチル]-5-オキサペンタシクロ[10.8.0.02,9.04,8.013,18]イコサ-11-エン-10-オン
  • (1S,2S,4S,6R,7S,8R,9S,13S,15R,16R,18S)-16-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-15-hydroxy-6-methoxy-7,9,13-trimethyl-6-[(3R)-3-methyl-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}butyl]-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-11-en-10-one
Other name (1):
  • (16S,22R,25R)-2α-Hydroxy-3β-[4-O-[2-O-(β-D-xylopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]-β-D-galactopyranosyloxy]-16,22-epoxy-22-methoxy-26-(β-D-glucopyranosyloxy)-5α-cholesta-9(11)-ene-12-one
Thsaurus map:

Return to Previous Page