Chem
J-GLOBAL ID:200907002257304593   Nikkaji number:J1.680.288C

(1S)-4α,10β-Diacetoxy-2α-(benzoyloxy)-5β,20-epoxy-1-hydroxy-7β-[(methylthio)methoxy]-13α-[[(2R,3S)-2-hydroxy-3-(benzoylamino)-3-(2-furyl)propionyl]oxy]taxa-11-ene-9-one

(1S)-4α,10β-ジアセトキシ-2α-(ベンゾイルオキシ)-5β,20-エポキシ-1-ヒドロキシ-7β-[(メチルチオ)メトキシ]-13α-[[(2R,3S)-2-ヒドロキシ-3-(ベンゾイルアミノ)-3-(2-フリル)プロピオニル]オキシ]タキサ-11-エン-9-オン
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C47H53NO15S
Molecular formula furigana: C47-H53-N-O15-S
Molecular weight: 903.990
InChI: InChI=1S/C47H53NO15S/c1-25-31(61-43(55)36(51)35(30-19-14-20-57-30)48-41(53)28-15-10-8-11-16-28)22-47(56)40(62-42(54)29-17-12-9-13-18-29)38-45(6,39(52)37(60-26(2)49)34(25)44(47,4)5)32(59-24-64-7)21-33-46(38,23-58-33)63-27(3)50/h8-20,31-33,35-38,40,51,56H,21-24H2,1-7H3,(H,48,53)/t31-,32-,33+,35+,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI key: AFECSJKFNXCTPC-PKCHNARUSA-N
SMILES: CSCO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@]3(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@H](NC(=O)c4ccccc4)c4ccco4)C(=C([C@@H](OC(=O)C)C(=O)[C@]12C)C3(C)C)C
Systematic name  (3):
  • (1S)-4α,10β-ジアセトキシ-2α-(ベンゾイルオキシ)-5β,20-エポキシ-1-ヒドロキシ-7β-[(メチルチオ)メトキシ]-13α-[[(2R,3S)-2-ヒドロキシ-3-(ベンゾイルアミノ)-3-(2-フリル)プロピオニル]オキシ]タキサ-11-エン-9-オン
  • (1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-ビス(アセチルオキシ)-15-{[(2R,3S)-3-(フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-3-(フェニルホルムアミド)プロパノイル]オキシ}-1-ヒドロキシ-10,14,17,17-テトラメチル-9-[(メチルスルファニル)メトキシ]-11-オキソ-6-オキサテトラシクロ[11.3.1.03,10.04,7]ヘプタデカ-13-エン-2-イル ベンゾアート
  • (1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-15-{[(2R,3S)-3-(furan-2-yl)-2-hydroxy-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-1-hydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-9-[(methylsulfanyl)methoxy]-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl benzoate
Other name (1):
  • (1S)-4α,10β-Diacetoxy-2α-(benzoyloxy)-5β,20-epoxy-1-hydroxy-7β-[(methylthio)methoxy]-13α-[[(2R,3S)-2-hydroxy-3-(benzoylamino)-3-(2-furyl)propionyl]oxy]taxa-11-ene-9-one
Thsaurus map:

Return to Previous Page