Chem
J-GLOBAL ID:200907028069702300   Nikkaji number:J1.921.961E

(20R)-3β-[2-O-(6-O-Acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]dammarane-24-ene-12β,20-diol

(20R)-3β-[2-O-(6-O-アセチル-β-D-グルコピラノシル)-β-D-グルコピラノシルオキシ]ダンマラン-24-エン-12β,20-ジオール
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C44H74O14
Molecular formula furigana: C44-H74-O14
Molecular weight: 827.062
InChI: InChI=1S/C44H74O14/c1-22(2)11-10-15-44(9,53)24-12-17-43(8)31(24)25(47)19-29-41(6)16-14-30(40(4,5)28(41)13-18-42(29,43)7)57-39-37(35(51)32(48)26(20-45)55-39)58-38-36(52)34(50)33(49)27(56-38)21-54-23(3)46/h11,24-39,45,47-53H,10,12-21H2,1-9H3/t24-,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38-,39-,41-,42+,43+,44+/m0/s1
InChI key: TUMCLUKPDAUYFA-GUHGQFERSA-N
SMILES: CC(=CCC[C@@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(C)(C)[C@@H]3CC[C@@]21C)C
Systematic name  (4):
  • (20R)-3β-[2-O-(6-O-アセチル-β-D-グルコピラノシル)-β-D-グルコピラノシルオキシ]ダンマラン-24-エン-12β,20-ジオール
  • [(20R)-12β,20-ジヒドロキシ-5α-ダンマラ-24-エン-3β-イル]2-O-(6-O-アセチル-β-D-グルコピラノシル)-β-D-グルコピラノシド
  • [(2R,3S,4S,5R,6S)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,3aR,3bR,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-11-ヒドロキシ-1-[(2R)-2-ヒドロキシ-6-メチルヘプタ-5-エン-2-イル]-3a,3b,6,6,9a-ペンタメチル-ヘキサデカヒドロ-1H-シクロペンタ[a]フェナントレン-7-イル]オキシ}-4,5-ジヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-3-イル]オキシ}-3,4,5-トリヒドロキシオキサン-2-イル]メチル アセタート
  • [(2R,3S,4S,5R,6S)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,3aR,3bR,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-11-hydroxy-1-[(2R)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-3a,3b,6,6,9a-pentamethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate
Other name (2):
  • (20R)-3β-[2-O-(6-O-Acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]dammarane-24-ene-12β,20-diol
  • [(20R)-12β,20-Dihydroxy-5α-dammara-24-ene-3β-yl]2-O-(6-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
Thsaurus map:

Return to Previous Page