Chem
J-GLOBAL ID:200907043988545652   Nikkaji number:J687.418E

DS-1

(4S)-3β-(2-O-β-D-ガラクトピラノシル-3-O-β-D-キシロピラノシル-β-D-グルコピラヌロノシルオキシ)-16α-ヒドロキシ-23-オキソオレアナ-12-エン-28-酸28-[2-O-[4-O-(3-O-D-アピオ-β-D-フラノシル-β-D-キシロピラノシル)-α-L-ラムノピラノシル]-β-D-フコピラノシル]
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C69H108O36
Molecular formula furigana: C69-H108-O36
Molecular weight: 1513.587
InChI: InChI=1S/C69H108O36/c1-25-36(76)40(80)51(103-57-44(84)41(81)47(26(2)96-57)99-56-46(86)48(30(74)21-93-56)100-61-53(87)68(91,23-72)24-94-61)59(95-25)105-62(90)69-16-15-63(3,4)17-28(69)27-9-10-33-64(5)13-12-35(65(6,22-71)32(64)11-14-66(33,7)67(27,8)18-34(69)75)98-60-52(104-58-43(83)39(79)38(78)31(19-70)97-58)49(45(85)50(102-60)54(88)89)101-55-42(82)37(77)29(73)20-92-55/h9,22,25-26,28-53,55-61,70,72-87,91H,10-21,23-24H2,1-8H3,(H,88,89)/t25-,26+,28+,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42-,43-,44-,45+,46-,47+,48+,49+,50+,51-,52-,53+,55+,56+,57+,58+,59+,60-,61+,64+,65+,66-,67-,68-,69-/m1/s1
InChI key: KCYFPZNMQOXMRS-IGMIWYCNSA-N
SMILES: C[C@H]1O[C@@H](OC(=O)[C@]23CCC(C)(C)C[C@H]2C2=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O)[C@@](C)(C=O)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@]2(C)C[C@H]3O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4OC[C@](O)(CO)[C@H]4O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H]1O
Systematic name  (4):
  • (4S)-3β-(2-O-β-D-ガラクトピラノシル-3-O-β-D-キシロピラノシル-β-D-グルコピラヌロノシルオキシ)-16α-ヒドロキシ-23-オキソオレアナ-12-エン-28-酸28-[2-O-[4-O-(3-O-D-アピオ-β-D-フラノシル-β-D-キシロピラノシル)-α-L-ラムノピラノシル]-β-D-フコピラノシル]
  • (4S)-3β-[[2-O-(β-D-ガラクトピラノシル)-3-O-(β-D-キシロピラノシル)-β-D-グルコピラヌロノシル]オキシ]-16α-ヒドロキシ-23-オキソオレアナ-12-エン-28-酸28-[2-O-[4-O-[3-O-(D-アピオ-β-D-フラノシル)-β-D-キシロピラノシル]-6-デオキシ-α-L-マンノピラノシル]-6-デオキシ-β-D-ガラクトピラノシル]
  • (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(3S,4S,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,12aS,14aR,14bR)-8a-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3-{[(2S,3R,4S,5R,6S)-5-{[(2S,3R,4S,5R)-4-{[(2S,3R,4R)-3,4-ジヒドロキシ-4-(ヒドロキシメチル)オキソラン-2-イル]オキシ}-3,5-ジヒドロキシオキサン-2-イル]オキシ}-3,4-ジヒドロキシ-6-メチルオキサン-2-イル]オキシ}-4,5-ジヒドロキシ-6-メチルオキサン-2-イル]オキシ}カルボニル)-4-ホルミル-8-ヒドロキシ-4,6a,6b,11,11,14b-ヘキサメチル-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-イコサヒドロピセン-3-イル]オキシ}-3-ヒドロキシ-5-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ}-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-トリヒドロキシオキサン-2-イル]オキシ}オキサン-2-カルボン酸
  • (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(3S,4S,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,12aS,14aR,14bR)-8a-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3-{[(2S,3R,4S,5R,6S)-5-{[(2S,3R,4S,5R)-4-{[(2S,3R,4R)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}carbonyl)-4-formyl-8-hydroxy-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-yl]oxy}-3-hydroxy-5-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxane-2-carboxylic acid
Other name (3):
  • DS-1
  • (4S)-3β-[[2-O-(β-D-Galactopyranosyl)-3-O-(β-D-xylopyranosyl)-β-D-glucopyranuronosyl]oxy]-16α-hydroxy-23-oxoolean-12-en-28-oic acid 28-[2-O-[4-O-[3-O-(D-apio-β-D-furanosyl)-β-D-xylopyranosyl]-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl]-6-deoxy-β-D-galactopyranosyl] ester
  • (4S)-3β-(2-O-β-D-Galactopyranosyl-3-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranuronosyloxy)-16α-hydroxy-23-oxooleana-12-ene-28-oic acid 28-[2-O-[4-O-(3-O-D-apio-β-D-furanosyl-β-D-xylopyranosyl)-α-L-rhamnopyranosyl]-β-D-fucopyranosyl] ester
CAS registry number: 107105-13-5
Thsaurus map:

Return to Previous Page