Chem
J-GLOBAL ID:200907049565325670   Nikkaji number:J2.768.490D

(2R,4R,4′S)-2α,2′α,2′′α-Tris[3,4-bis(benzyloxy)phenyl]-5,5′,5′′,7,7′,7′′-hexakis(benzyloxy)-3,3′,3′′,4,4′,4′′-hexahydro-4,8′:4′,8′′-ter[2H-1-benzopyran]-3α,3′α,3′′α-triol

(2R,4R,4′S)-2α,2′α,2′′α-トリス[3,4-ビス(ベンジルオキシ)フェニル]-5,5′,5′′,7,7′,7′′-ヘキサキス(ベンジルオキシ)-3,3′,3′′,4,4′,4′′-ヘキサヒドロ-4,8′:4′,8′′-テル[2H-1-ベンゾピラン]-3α,3′α,3′′α-トリオール
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C129H110O18
Molecular formula furigana: C129-H110-O18
Molecular weight: 1948.281
InChI: InChI=1S/C129H110O18/c130-104-72-103-108(137-79-91-45-21-5-22-46-91)73-113(142-84-96-55-31-10-32-56-96)118(128(103)146-125(104)99-61-64-105(134-76-88-39-15-2-16-40-88)109(67-99)138-80-92-47-23-6-24-48-92)122-120-115(144-86-98-59-35-12-36-60-98)74-114(143-85-97-57-33-11-34-58-97)119(129(120)147-127(124(122)132)101-63-66-107(136-78-90-43-19-4-20-44-90)111(69-101)140-82-94-51-27-8-28-52-94)121-117-112(141-83-95-53-29-9-30-54-95)70-102(133-75-87-37-13-1-14-38-87)71-116(117)145-126(123(121)131)100-62-65-106(135-77-89-41-17-3-18-42-89)110(68-100)139-81-93-49-25-7-26-50-93/h1-71,73-74,104,121-127,130-132H,72,75-86H2/t104-,121-,122+,123-,124-,125-,126-,127-/m1/s1
InChI key: FXOUQKXMHRSEBC-BWPVGQNUSA-N
SMILES: O[C@@H]1Cc2c(OCc3ccccc3)cc(OCc3ccccc3)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4c([C@@H]5[C@@H](O)[C@H](Oc6cc(OCc7ccccc7)cc(OCc7ccccc7)c56)c5ccc(OCc6ccccc6)c(OCc6ccccc6)c5)c(OCc5ccccc5)cc(OCc5ccccc5)c34)c3ccc(OCc4ccccc4)c(OCc4ccccc4)c3)c2O[C@@H]1c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc2ccccc2)c1
Systematic name  (4):
  • (2R)-2α-[3,4-ビス(ベンジルオキシ)フェニル]-4β-[(2R)-2α-[3,4-ビス(ベンジルオキシ)フェニル]-3α-ヒドロキシ-5,7-ビス(ベンジルオキシ)-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-8-イル]-5,7-ビス(ベンジルオキシ)-8-[(2R)-2α-[3,4-ビス(ベンジルオキシ)フェニル]-3α-ヒドロキシ-5,7-ビス(ベンジルオキシ)-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-4β-イル]-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-3α-オール
  • (2R,4R,4′S)-2α,2′α,2′′α-トリス[3,4-ビス(ベンジルオキシ)フェニル]-5,5′,5′′,7,7′,7′′-ヘキサキス(ベンジルオキシ)-3,3′,3′′,4,4′,4′′-ヘキサヒドロ-4,8′:4′,8′′-テル[2H-1-ベンゾピラン]-3α,3′α,3′′α-トリオール
  • (2R,3R,4S)-5,7-ビス(ベンジルオキシ)-8-[(2R,3R,4R)-5,7-ビス(ベンジルオキシ)-2-[3,4-ビス(ベンジルオキシ)フェニル]-3-ヒドロキシ-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-4-イル]-4-[(2R,3R)-5,7-ビス(ベンジルオキシ)-2-[3,4-ビス(ベンジルオキシ)フェニル]-3-ヒドロキシ-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-8-イル]-2-[3,4-ビス(ベンジルオキシ)フェニル]-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-3-オール
  • (2R,3R,4S)-5,7-bis(benzyloxy)-8-[(2R,3R,4R)-5,7-bis(benzyloxy)-2-[3,4-bis(benzyloxy)phenyl]-3-hydroxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-yl]-4-[(2R,3R)-5,7-bis(benzyloxy)-2-[3,4-bis(benzyloxy)phenyl]-3-hydroxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-8-yl]-2-[3,4-bis(benzyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-ol
Other name (2):
  • (2R)-2α-[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]-4β-[(2R)-2α-[3,4-bis(benzyloxy)phenyl]-3α-hydroxy-5,7-bis(benzyloxy)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-8-yl]-5,7-bis(benzyloxy)-8-[(2R)-2α-[3,4-bis(benzyloxy)phenyl]-3α-hydroxy-5,7-bis(benzyloxy)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4β-yl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3α-ol
  • (2R,4R,4′S)-2α,2′α,2′′α-Tris[3,4-bis(benzyloxy)phenyl]-5,5′,5′′,7,7′,7′′-hexakis(benzyloxy)-3,3′,3′′,4,4′,4′′-hexahydro-4,8′:4′,8′′-ter[2H-1-benzopyran]-3α,3′α,3′′α-triol
Thsaurus map:

Return to Previous Page