Chem
J-GLOBAL ID:201007054417698314   Nikkaji number:J2.806.274E

(25S)-3α,7α-Dihydroxy-5β-cholestanoyl-CoA

(25S)-3α,7α-ジヒドロキシ-5β-コレスタノイル-CoA
Substance type:
Substance type
Substance type classified into 3 categories.
Decided structure: Substances with a clear structure
Undicided Structure: Substances with unknown or undetermined structure
Mixtures: Mixtures, racemic compounds, or compounds with relative structural arrangements
Decided structure
Molecular formula: C48H80N7O19P3S
Molecular formula furigana: C48-H80-N7-O19-P3-S
Molecular weight: 1184.180
InChI: InChI=1S/C48H80N7O19P3S/c1-26(30-10-11-31-36-32(13-16-48(30,31)6)47(5)15-12-29(56)20-28(47)21-33(36)57)8-7-9-27(2)45(62)78-19-18-50-35(58)14-17-51-43(61)40(60)46(3,4)23-71-77(68,69)74-76(66,67)70-22-34-39(73-75(63,64)65)38(59)44(72-34)55-25-54-37-41(49)52-24-53-42(37)55/h24-34,36,38-40,44,56-57,59-60H,7-23H2,1-6H3,(H,50,58)(H,51,61)(H,66,67)(H,68,69)(H2,49,52,53)(H2,63,64,65)/t26-,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34-,36+,38-,39-,40?,44-,47+,48-/m1/s1
InChI key: SBYLHTNKEWSLBA-MTRSIWAXSA-N
SMILES: C[C@H](CCC[C@H](C)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n1cnc2c(N)ncnc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Systematic name  (3):
  • アデノシン3′-りん酸5′-[二りん酸P2-[2,2-ジメチル-3-ヒドロキシ-3-[[2-[[2-[[(25S)-3α,7α-ジヒドロキシ-26-オキソ-5β-コレスタン-26-イル]チオ]エチル]アミノカルボニル]エチル]アミノカルボニル]プロピル]]
  • {[(2R,3S,4R,5R)-2-({[({[3-({2-[(2-{[(2S,6R)-6-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11aR)-4,7-ジヒドロキシ-9a,11a-ジメチル-ヘキサデカヒドロ-1H-シクロペンタ[a]フェナントレン-1-イル]-2-メチルヘプタノイル]スルファニル}エチル)カルバモイル]エチル}カルバモイル)-3-ヒドロキシ-2,2-ジメチルプロポキシ](ヒドロキシ)ホスホリル}オキシ)(ヒドロキシ)ホスホリル]オキシ}メチル)-5-(6-アミノ-9H-プリン-9-イル)-4-ヒドロキシオキソラン-3-イル]オキシ}ホスホン酸
  • {[(2R,3S,4R,5R)-2-({[({[3-({2-[(2-{[(2S,6R)-6-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11aR)-4,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-methylheptanoyl]sulfanyl}ethyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-3-hydroxy-2,2-dimethylpropoxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}methyl)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxyoxolan-3-yl]oxy}phosphonic acid
Other name (3):
  • Adenosine 3′-phosphoric acid 5′-[diphosphoric acid P2-[2,2-dimethyl-3-hydroxy-3-[[2-[[2-[[(25S)-3α,7α-dihydroxy-26-oxo-5β-cholestane-26-yl]thio]ethyl]aminocarbonyl]ethyl]aminocarbonyl]propyl]] ester
  • (25S)-3α,7α-Dihydroxy-5β-cholestanoyl-CoA
  • (25S)-3α,7α-ジヒドロキシ-5β-コレスタノイル-CoA
KEGG COMPOUND: C17346
Thsaurus map:

Return to Previous Page